Στέγη και πόροι

Πόροι του ‘’ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΕΡΟΙΑΣ’’ είναι:

  1. Η ετήσια συνδρομή των μελών, η οποία καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ.
  2. Τα κληροδοτήματα, οι δωρεές και οι επιχορηγήσεις.
  3. Τα έσοδα των Τμημάτων του και τα τυχόν έσοδα από την περιουσία του, καθώς και τα έσοδα από τις εκδηλώσεις που οργανώνει ή συμμετέχει.
  4. Η απόκτηση ακινήτων ή κινητών, αξίας άνω των 15000 ευρώ, από επαχθή αίτια, γίνεται πάντοτε με έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
  5. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ονομάζονται δωρητές οι προσφέροντες άνω των 10000 ευρώ, ευεργέτες οι προσφέροντες άνω των 15000 ευρώ, ενώ μεγάλοι ευεργέτες οι προσφέροντες τουλάχιστον 20000 ευρώ. Αυξομείωση των ανωτέρω ποσών γίνεται με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.